TechSot.Al përdor një ose më shumë platforma reklamimi, për të shfaqur reklama që stafi i TechSot.Al mendon se janë të dobishme për lexuesit. Disa nga këto platforma janë Google Adsense, Amazon, si dhe reklama të jashtme nga faqe të ndryshme Shqiptare, të zgjedhura me kujdes nga stafi i TechSot.Al.

TechSot.Al nuk shfaq asnjëherë reklama të pa aprovuara nga stafi, ose nga platformat e reklamimit si Google Adsense dhe Amazon.

Reklamat dhe platformat e reklamimit mundësojnë fuqizimin e TechSot.Al financiarisht.

TechSot.Al nuk përdor mënyra anashkalimi (ndryshe të njohura si ‘scripts’) për të shfaqur reklama.

TechSot.Al nuk është i përgjegjshëm për reklamat e shfaqura nga platformat si Google Adsense dhe Amazon.

Për pyetje, sygjerime, komente dhe kritika, jeni të lutur të na kontaktoni në techsot@gmail.com